fbpx
Eco Milan - menu ikona

Promocja na ogrody

 

EcoMilan to pierwsza tak nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Milanówku! Osiedle charakteryzuje się ciekawym, minimalistycznym designem, w którym wykorzystano liczne przeszklenia. Ogromnym atutem naszego osiedla są przestronne ogrody o powierzchni do 122m², dlatego też przygotowaliśmy specjalną akcję promocyjną.

Podpisując umowę przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego albo umowę deweloperską, otrzymujecie upust od ceny mieszkania aż o 5 000zł!

Szczegóły promocji poniżej:

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 5 000 ZŁ NA OGRÓD

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument (Regulamin Promocji) określa warunki oraz zasady korzystania
z promocji (5 000zł na ogród) organizowanej przez DEKPOL Spółkę Akcyjną (Organizator) z siedzibą w Pinczynie 83-251, przy ul. Gajowej 31, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 505979 w imieniu własnym oraz podmiotów należących do jego grupy kapitałowej (Grupa Kapitałowa Dekpol S.A.), zwanych łącznie jako Grupa Dekpol, na rzecz osób, które w czasie trwania Akcji Promocyjnej zawrą z Organizatorem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego albo umowę deweloperską na warunkach określonych poniżej.

II. Warunki skorzystania z Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna kierowana jest do osób, które w okresie promocji zawrą z Organizatorem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynków na Osiedlu Eco Milan w Milanówku albo umowę deweloperską na warunkach określonych poniżej oraz zaakceptują poprzez jego podpisanie niniejszy Regulamin Promocji (Uczestnicy Promocji).
2. Uczestnicy Promocji otrzymają Voucher o wartości 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) do wykorzystania wyłącznie przy zakupie lokalu mieszkalnego od Organizatora. Wyklucza się możliwość zamiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny w gotówce lub nagrodę rzeczową.
3. Okres promocji trwa od 6 września 2018 do odwołania.
4. Voucher uprawnia Uczestnika Promocji alternatywnie według jego wyboru do obniżenia ceny lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego albo komórki lokatorskiej.
5. Realizacja Vouchera będzie polegała na uwzględnieniu rabatu w umowie przedwstępnej albo umowie deweloperskiej.
6. W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności wszystkim współwłaścicielom będzie przysługiwało łącznie prawo do wykorzystania jednego Vouchera.
7. Organizator zastrzega, że Akcja Promocyjna dotyczy wybranych lokali z oferty Organizatora.
8. Uczestnik Promocji nie uiszcza żadnych opłat w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej.

III. Postanowienia dodatkowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w biurze sprzedaży Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Promocji w każdym czasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie, poprzez opublikowane stosownego ogłoszenia w biurze sprzedaży Organizatora.
4. Do interpretacji niniejszego Regulaminu Promocji uprawniony jest jedynie Organizator. Organizator rozstrzyga wszelkie sprawy sporne.
5. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Akcją Promocyjną jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie i w dowolnej formie.
6. Na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Uczestnik Promocji zobowiązany jest przekazać Organizatorowi numer identyfikacji dla celów podatkowych i dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
7. Organizator będzie zobowiązany do sporządzenia formularza PIT-8C, w którym wykaże przychody uzyskane przez Uczestnika Promocji. Informację PIT-8C Organizator będzie zobowiązany sporządzić i doręczyć Uczestnikowi Promocji oraz właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym Uczestnik Promocji osiągnie przychód.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się przepisy prawa polskiego.
9. Ewentualne spory związane z Akcją Promocyjną rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

Zapytaj o cenę